::: Safe-All :::
[Login]
Korean l English l Japanese l Chinese(简体) l Chinese(繁體) l Spanish
Nội Dung Bản Quyền của www.safe-all.com thuộc TG S&S và Zeetoo. Bản Quyền này được bảo vệ bởi Quy Ước Quốc Tế về Bản Quyền.

Nội Dung Về Bản Quyền
Nội Dung Của Bản Quyền trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền, và nó bị cấm cho vay, phân phối, hoặc bán dưới bất kỳ trường hợp nào mà không có sự chấp thuận trước của TG S&S và Zeetoo.


Thay đổi
www.Safe-All.com sẽ thường xuyên cập nhật các điều khoản sử dụng. Khi cập nhật, " Hạn Sử Dụng " phía dưới của Điều Khoản Sử Dụng cũng sẽ được thay đổi, và bất kỳ các chi tiết thay đổi nào sẽ được đăng một cách riêng rẽ.


Thông tin bổ sung
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yêu cầu về các điều khoản sử dụng, xin vui lòng gửi email cho quản trị viên(webmaster@safe-all.com).

Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực từ ngày 1-8-2009.
Copyright ⓒ TG S&S Co., Ltd. / SY-Talk Global Co., Ltd. & Zeetoo (M) Sdn Bhd / All rights reserved.
Điều Khoản Sử Dụng | Chính sách bảo mật | Sơ Lược Bản Đồ