::: Safe-All :::
[Login]
Korean l English l Japanese l Chinese(简体) l Chinese(繁體) l Spanish
Dưới đây là những văn bản mô tả về chính sách của chúng tôi liên quan đến công tác quản lý và điều hành các thông tin cá nhân của bạn, để an toàn cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của www.safe-all.com.

Tập hợp các thông tin cá nhân
www.safe-all.com tối thiểu chæ yêu cầu thông tin cá nhân và không bao giờ sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân cho các mục đích nào khác ngoại trừ cung cấp các dịch vụ.


Thay đổi Chính sách
www.safe-all.com sẽ thöôøng xuyeân cập nhật các chính sách bảo mật này. Bất cứ khi nào nó được cập nhật, "Haïn söû duïng" phía döôùi của chính sách cũng sẽ thay đổi, và bất kỳ các chi tiết thay đổi nào sẽ được đăng một cách riêng rẽ.


Thông tin bổ sung
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc yeâu caàu về các Chính sách bảo mật, xin vui lòng gửi e-mail cho quản trị viên(webmaster@safe-all.com).

Chính sách bảo mật naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 1-8-2009.
Copyright ⓒ TG S&S Co., Ltd. / SY-Talk Global Co., Ltd. & Zeetoo (M) Sdn Bhd / All rights reserved.
Điều Khoản Sử Dụng | Chính sách bảo mật | Sơ Lược Bản Đồ