Bit RSA 4.096 bị nứt!
Ngày 10 tháng 2 năm 2014
RSA 4096 bit bị nứt bởi Tel Aviv Univ. các giáo sư vào tháng 12 năm 2013. Họ đã thành công trong việc trích xuất khóa RSA 4096. FYI, tham khảo "RSA 4096 bit Cracking" ở bên phải trong trang chính.