Safe-All Shredder sẽ ra mắt sớm!
Ngày 14 tháng 5 năm 2018
Mỗi người dùng có thể an toàn cắt bất kỳ loại thiết bị lưu trữ vĩnh viễn. FYI, xin vui lòng, bấm!