SY-Talk 1.0 đã sẵn sàng để khởi chạy!
Ngày 18 tháng 5 năm 2018
Anti-Hacking 'SY-Talk 1.0' đã sẵn sàng để khởi động. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.sy-talk.com và tải xuống sách điện tử và video clip chi tiết bằng nhiều ngôn ngữ chính.